Usługi elektryczne

slide
slide
slide
slide
slide

Aliantech - Kamery-Alarmy-Domofony

gabrycha

ALIANTECH - Firma oparta na ponad dziesi?cioletnim do?wiadczeniu w projektowaniu, instalacji, modernizacji i serwisowaniu Systemów Sygnalizacji W?amania i Napadu (SSWiN) jak i Systemów Telewizji Przemys?owej (CCTV).

W obecnym profilu dzia?alno?ci firmy znajduj? si? równie? wszelkie prace zwi?zane z elektryk? i elektronik? dotycz?ca lokalów mieszkalnych, domów i firm, w postaci alarmów, anten, domofonów, elektryki , sieci komputerowych i telewizji przemys?owej.

Profesjonalizm firmy potwierdzaj? niezb?dne uprawnienia w postaci Licencji Pracownika Zabezpieczenia Technicznego , uprawnie? elektrycznych SEP i stosownych certyfikatów zdobytych na szkoleniach prowadzonych przez dostawców urz?dze?

Uczestnicz?c w ró?nego rodzaju szkoleniach firma konsekwentnie podnosi kwalifikacje co pozwala sprosta? rozwojowi bran?y oraz realizowaniu z?o?onych przedsi?wzi?? technicznych w oparciu o najnowsze technologie.

Urz?dzeniami wykorzystywanymi w wykonywanych instalacjach jest osprz?t najwy?szej jako?ci, posiadaj?cy aktualn? homologacj?, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodno?ci krajowe i zagraniczne (np.: TECHOM, CNBOP, VdS, FM, NFPA, CE, II ).

Sprz?t instalowany w systemach SSWiN daje mo?liwo?? pod??czenia wykonanej instalacji do sieci monitoringu dowolnej firmy ochroniarskiej, bez wzgl?du na tor powiadomienia, jakim dana firma dysponuje.

Dewiz? firmy ALIANTECH jest stworzenie najlepszych warunków profesjonalnej realizacji oferty, aby ka?dy klient identyfikowa?  logo firmy z niezmiennie wysok? jako?ci?, sprawna i terminow? realizacj? oferowanej us?ugi oraz satysfakcj? i zadowoleniem ze spe?nienia jego oczekiwa?.

Wszystkim klientom, którzy skorzystali z us?ug firmy ALIANTECH zapewnia si? opiek? nad wykonan? instalacj?, okresowe przegl?dy konserwacyjne, szybki i sprawny serwis w sytuacjach awaryjnych, jak i doradztwo  przy rozbudowie, modernizacji, czy integracji istniej?cych instalacji.